Ayahuasca intensief weekend Maart

Friday  22 March  2019  2:00 PM    Sunday  24 March  2019 5:00 PM
Save Saved
Last update 25/03/2019
  530

# English below #
3 daagse Intensieve Ayahuasca-Rapé-Truffel Healing weekend
Tijdens dit intensieve weekend combineren we krachtige medicijnen uit de Amazone zoals 2x Ayahuasca, Rapé, Sananga, Crystal klankschalen, Crystal Stemvorken een Transformational Healing Breathwork ceremonie om diepere lagen van jezelf te ontdekken en te helen en als afsluiter een Magic Truffel ceremonie, die verbinding met jezelf laat maken.
Soms moet je gewoon een vrije val aandurven.... om erachter te komen, dat je kan vliegen!!
Gun jezelf een nieuw leven. Durf de sleutel naar je ziel te vinden en ervaar innerlijke vrijheid en lichamelijke gezondheid.
De diepe innerlijke reis die je maakt onder invloed van Ayahuasca is voor velen de sleutel gebleken die de poort opent naar je ziel.
Inner-journey help je met het terug vinden van je ziel, met ayahuasca en andere therapeutische werkwijzen. Het is een krachtige methode om los te laten, inzichten te krijgen, te ontwaken, om te helen en om te worden wie je eigenlijk bent.
We beginnen met een inventarisatie. Wat zijn je levens ervaringen, trauma's, ziektes. Wat zie je als hindernissen in je leven. Waar loop je tegen aan? Wat zijn je angsten. Wat kost je veel energie. Waar wil je aan werken.
Ook heftige traumatische ervaringen zijn te verwerken. Na een traumatische ervaring kan het zijn dat je regelmatig wordt overvallen door emoties, angsten, slecht slapen en je moeilijk kan praten over wat er gebeurt is. Samen met onze begeleiding kun je de gebeurtenis verwerken en rust vinden.
Want zeg nou eerlijk...Dat verdient toch iedereen?
Dit weekend is alleen geschikt voor moedige mensen, die klaar zijn om de sleutel naar hun ziel te durven aannemen en die een verbreding en verdieping in hun leven willen en die al de nodige persoonlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt.
Kosten 375 euro per persoon
Vanaf vrijdag 14.00 uur tot en met zondag 17.00 uur.
Inclusief overnachten en maaltijden
Privé, duo-sessies of een ceremonie op eigen locatie met je eigen groep zijn op afspraak te maken.
Via deze link www.inner-journey.nl vind je op onze website uitgebreide informatie over Ayahuasca en onze ceremonies.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website http://inner-journey.nl/reserveren of via email: info@inner-journey.nl
Inner-journey kijkt ernaar uit je te mogen begeleiden bij een onvergetelijke Innerlijke reis.
Sandra Lagerweij
http://inner-journey.nl/over-ons/
-------------------------------------------------------------------------------
3 day Intensive Ayahuasca-Rapé-Truffle Healing weekend
Twice Ayahuasca, Rapé, Sananga, Crystal singing bowls, Crystal Tuning Forks a Transformational Healing Breathwork ceremony to discover and heal deeper layers of yourself and to round off a Magic Truffle ceremony.
Sometimes you just have to dare a free fall ... to find out that you can fly !!
Give yourself a new life. Dare to find the key to your soul and experience inner freedom and physical health.
During this intensive weekend we combine powerful medicines from the Amazon like 2 times Ayahuasca, 2 times Rapé, Sananga, Crystal singing bowls, Crystal Tuning Forks a Transformational Healing Breathwork ceremony to discover and heal deeper layers of yourself and to conclude a Magic Truffle ceremony.
The deep inner journey that you make under the influence of Ayahuasca has proved to many the key that opens the gate to your soul.
Inner-journey helps you to find your soul again, with ayahuasca and other therapeutic methods. It is a powerful method to let go, to gain insights, to awaken, to heal and to become who you really are.
To conclude, we have a Magic Truffle ceremony, which lets you connect with yourself. Another person can never give you the wisdom that is contained in yourself! Magic Truffles can open the subconscious and the superconscious. This gives you the opportunity to make other choices. Choices that better suit your unique essence. Choosing a life from more balance, strength, compassion, creativity and vitality. Unconscious knowledge is freed and becomes available and brings you into contact with emotions, life lessons, future and past.
We start with an inventory. What are your life experiences, traumas, illnesses. What do you see as obstacles in your life. What are you against? What are your fears. What does it cost you a lot of energy. What do you want to work on.
Even violent traumatic experiences can be processed. After a traumatic experience, you may be regularly overcome by emotions, fears, bad sleep and you can hardly talk about what has happened. Together with our guidance you can process the event and find peace.
Because tell me honestly ... Does everyone deserve that?
This weekend is only suitable for courageous people, who are ready to take the key to their soul and who want to broaden and deepen their lives and who have already undergone the necessary personal development.
Costs 375 euros per person
From Friday 2 pm to Sunday 5 pm.
Including overnight stays and meals
Private, duo sessions or a ceremony at your own location with your own group can be made by appointment.
Through this link www.inner-journey.nl you will find extensive information about Ayahuasca and our ceremonies on our website.
You can register via the registration form on the website http://inner-journey.nl/reserveren or via email: info@inner-journey.nl
Inner-journey looks forward to guiding you on an unforgettable Inner journey.
Sandra Lagerweij
http://inner-journey.nl/over-ons/

culture
Nearby hotels and apartments
Hoorn, Noord-Holland, Nederland